હવે !

પાનખર નથી, પણ તારા ઉર માં દુકાળ, નથી રત્તી ભર સ્નેહ, નથી માયા-લાગણી, જાણે આંખો માંથી વરસતી હોય પોકાર, દરિયા દિલ, "માસૂમ", શા માટે થયો પાષાણી. ના કોઈ આરઝૂ, ના કોઈ ઈબાદત, ના પ્રેમ ની હુંફ, ના કોઈ પતાવટ, ને બાંધ્યા બધા જીવન ના રમકડાં, હવે, આની જરૂર પડશે નહિ કે કેમ ? હવે નથી … Continue reading હવે !

Advertisements