રસ્તો

એક રસ્તો, સાથે વાત કરતો,આ માનવી પર હમેશ હસતો,ના હિસાબ, ના કર્મની ખાતાવહી,રસ્તો વળે એમ વ્યક્તિ ને વાળે,રાગ-દ્વેષ છલ-કપટ, ન્યાયશીલ કે વ્યવહારિક,શર્ત બસ એક, આપે મૂંઝવણ, દોરે મન,કોઈ ટૂંકી વળાંક લઇ, કોઈ અનંત શોધે. એક રસ્તો છે એવો, નક્કી કરે જે વ્યહાર,આપણી સમજ, સૂઝબૂઝ અને શિષ્ટચાર,અને સાચું ખોટું તો છે "માસુમ" ની પરે,શો ફરક છે, … Continue reading રસ્તો

January 2019 update

*Self confidence does makes the difference* Hello all, if you are reading this you are alive and awesome. The month of January has been a journey. I will come to that in a while. We have been through the 2018 and in 2019 needs to be awesome. Yes ? Then this blogpost will be on … Continue reading January 2019 update